RAPPORT WERKCONFERENTIE BEWONERS AMSTERDAM ZUIDOOST MET ELKAAR VOORUIT NU BESCHIKBAAR!

Het 70 pagina tellende rapport (inclusief bijlages) is beschikbaar in pdf-versie. Na het invullen van onderstaand aanvraagformulier wordt het rapport gratis toegezonden.

 

Een vertegenwoordiging van de projectgroep Platform Zuidoost-Vooruit bestaande uit Sheela Vyas (Training- & adviesbureau LotusandTulip), Ernest Owusu-Sekyere (zelfstandig adviseur & integratiecoach), Olu-Shola Fabiyi (Stichting Nigerian Community in the Netherlands), Charles Vanderpuye (Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland/Recogin), Romia Felter (Aemor Consultancy) en Stephen Deul (Resultaat op Maat/Adviseurs bij Integratie, Participatie & Diversiteit) presenteerden op donderdag 21 juni jl. het rapport naar aanleiding van de werkconferentie Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Namens het Dagelijks Bestuur nam Muriël Dalgliesh, portefeuillehouder Onderwijs, Welzijn, Diversiteit, Jeugdbeleid en Armoede/Schuldhulpverlening het rapport in ontvangst.

Op 10 december jl. namen ruim 150 actieve bewoners, ervaringsdeskundigen, professionals, ondernemers en vrijwilligers van zelforganisaties onder leiding van dagvoorzitter Amma Asante ( AABA Consultancy) deel aan de werkconferentie ‘Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit’ in Regardz Planetarium Gaasperplas. Na een inspirerend openingswoord van portefeuillehouder Muriël Dalgliesh was het de beurt aan Charles Vanderpuy (SGGN/Recogin), James Schrils (historicus/ Antillen-deskundige) en Jeroen Slot (Dienst Onderzoek + Statistiek) om de deelnemers te prikkelen met een enerverende toespraak/presentatie.

 De audiovisuele productie ‘Over leven in Amsterdam Zuidoost’ gaf de deelnemers een heel realistisch beeld hoe jongeren, vrouwen en mannen met zeer uiteenlopende culturele en sociaalmaatschappelijke achtergronden kijken naar de economische crisis en de strategieën die zij toepassen om de crisis het hoofd te bieden.

In de middagsessie werden uitdagingen en knelpunten op het gebied van onderwijs arbeidsmarkt, bewonersparticipatiebeeldvorming Zuidoost en jongeren en hun toekomstperspectief  geanimeerd besproken in twee parallel workshopsessies. De workshops stonden onder leiding van Stephen Deul (Onderwijs), Sheela Vyas (Arbeidsmarkt/Ondernemerschap), Mercedes Zandwijken (Bewonersparticipatie), dagvoorzitter Amma Asante (Toekomstperspectief Jongeren) en Guilly Koster (Beeldvorming Zuidoost).

Na het slotwoord van stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose kon de balans worden opgemaakt:

Uit de twee workshoprondes van ieder vijf workshops zijn  18 concrete initiatieven / projectideeën naar voren gekomen, terwijl gedurende de werkconferentie zelf in eerste aanleg 8 nieuwe (potentiële) samenwerkingsverbanden zijn geïdentificeerd waarbij 31 organisaties / professionals / ervaringsdeskundigen / bewoners bij betrokken zijn. De noodzaak om tegen de achtergrond van de economische crisis en (overheids)maatregelen de in het stadsdeel aanwezige expertise, ervaring, netwerken en capaciteit te bundelen wordt op alle niveaus ingezien.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Presentatie rapport werkconferentie ‘Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit’

Presentatie rapport werkconferentie 'Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit'

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

Werkconferentie Bewoners Zuidoost Met Elkaar Vooruit!

Datum: Zaterdag 10 decmber 2011                                                                                        Plaats: Regardz Planetarium  Amsterdam (Gaasperplas)                                                    Tijd: 10.00 uur – 17.00 uur (inloop 09.00 – 10.00 / borrel met hapjes 17.00 – 18.00)       Info: Charles Vanderpuye, SGGN/Recogin, info@recogin.org en/of Stephen Deul, Resultaat op Maat, info@resultaatopmaat.org, t 06 42164008

Aanmeldingsformulier

Initiatiefnemers                                                                                                                           Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland / Recogin heeft het initiatief genomen om  in samenwerking met Stichting Sabana, Beraad van Caribische Nederlanders in Amsterdam, Stichting Hindoestaans Cultureel Centrum Vikaash en een groep bestaande uit bewoners, professionals en ervaringsdeskundigen een werkconferentie te organiseren.

Ondersteunende organisaties / personen

SGGN/Recogin, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Stichting Sabana, HCC Vikaash, Boateng’s Instituut voor Onderwijsbegeleiding, James Schrils (Bureau De Passaat)  Sheela Vyas (Lotus & Tulip), Roy Wijks, John Schuster, Parents United, Vereniging Untold, Vereniging Nigeriaanse Gemeenschap in Nederland, Young African Professionals, Gemeente Amsterdam en vele anderen.

Doel van de werkconferentie is nieuwe wegen, nieuwe verbindingen, nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerorganisaties, nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden te bespreken om gezamenlijk de sociaal-maatschappelijke positie van met name kwetsbare bewoners in Amsterdam Zuidoost duurzaam te versterken en de economische zelfredzaamheid te vergroten.

Thema’s van de conferentie zullen zijn:       Bewonersparticipatie                                                                                                    Onderwijs                                                                                                                             Arbeidsmarkt                                                                                                                               Beeldvorming Zuidoost                                                                                             Toekomstperspectief Jongeren

Concept Programma

09.15                                    Inloop & Registratie

10.00                                   Introductie dagprogramma / Welkomstwoord

10.10                                    Officiële opening 

10.20                                    Inleiding Kwetsbare groepen in gevaar

10.35                                    Presentatie Integratie & Participatie Zuidoost

10.50                                    Film ‘Wonen & Werken in Amsterdam Zuidoost’

11.15                                      Korte pauze (thee/koffie)

11.30 – 13.00                    Workshopronde I  (5 workshops)

Onderwijs, Arbeidsmarkt, Bewonersparticipatie, Beeldvorming,   Zuidoost, Toekomstperspectief Jongeren

13.00 – 15.00                     Lunchbuffet

Informatiemarkt,  Elevator Pitch – Projecten, optreden theatergezelschap       

15.00– 16.30                     Workshopronde II (5 workshops)

Onderwijs, Arbeidsmarkt, Bewonersparticipatie, Beeldvorming,   Zuidoost, Toekomstperspectief Jongeren

16.30                                    Plenaire vragenronde m.m.v. gastsprekers workshops

17.00                                   Afsluiting formele werkconferentie

17.15                                    Informeel samenzijn met drankje en hapje

18.00                                    Einde

Moeilijke tijden voor kwetsbare bewoners                                                                   Het einde van de economische crisis is nog lang niet in zicht. De sociaal-kwetsbare bewoners van Amsterdam Zuidoost, die ook in economisch betere tijden vaak hard moeten vechten om het hoofd boven water te houden, zakken steeds dieper weg in de uitzichtloze spiraal van stijgende kosten en dalende inkomsten. Kabinet Rutte doet er nog een paar schepjes bovenop met een aantal (bezuinigings)maatregelen die juist de onderkant van de
maatschappij hard treffen:

 •  Minister Donner is vastbesloten om de maximale huur van sociale huurwoningen in schaarste gebieden zoals in Amsterdam met € 120 te verhogen. Dit betekent dat vele sociale huurwoningen in de liberale sector terechtkomen en de huurprijzen explosief zullen stijgen voor nieuwe huurders;
 • De kosten voor de zorg gaan voor iedereen volgend jaar flink omhoog, omdat de zorgtoeslag voor alle inkomens wordt verlaagd;
 • De felomstreden korting op de huurtoeslag is reeds een feit; de huurders met de laagste inkomens worden verspreid over een aantal jaren 177 euro gekort op de huurtoeslag;
 • De bronheffing bij betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar
  zorgt voor een dramatische belasting bij lagere inkomens: bij problematische
  schulden is de zorgverzekeringspremie namelijk één van de eerste uitgavenposten
  die wordt geschrapt;

Stadsdeel trekt zich steeds meer terug uit maatschappelijke arena

De bezuinigingsmaatregelen van het Rijk hebben eveneens groot effect op Amsterdam en de stadsdelen. SDe vraag naar schuldhulpverlening neemt almaar toe maar MADIZO krijgt minder financiële middelen tot haar beschikking. Minder middelen en meer doen lijkt niet samen te gaan. Migranten-en zelforganisaties die een relatief grote bijdrage leveren aan de “vertaling”  en/of implementatie van gemeentelijk beleid naar moeilijk bereikbare
doelgroepen worden in toenemende mate geconfronteerd met substantiële kortingen
(tot 100%) op structurele subsidies. Kwetsbare en gemarginaliseerde doelgroepen
komen hierdoor nog nadrukkelijker in een sociaal isolement.

Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland / Recogin zeer bezorgd over actuele ontwikkelingen

Op dit moment heeft ongeveer 25% van de bewoners in Amsterdam Zuidoost een laag inkomen en schommelt het aantal huishoudens dat van een minimum inkomen moet rondkomen zo rond de 9.000. Uit de armoedemonitor 2009 blijkt dat het aantal minimahuishoudens in Amsterdam voor het eerst in jaren is toegenomen met 1.000 huishoudens. In Amsterdam Zuidoost is het aantal minimahuishoudens voor het eerst in jaren gestegen naar 9.183 (2008: 9.162). Het merendeel van de minimahuishoudens wordt gevormd door één-ouder-gezinnen. De afgelopen jaren was er een daling te zien in het aantal minimahuishoudens als gevolg van gunstige economische voorwaarden. Het jaar 2009 is echter een omslagpunt van de dalende trend. Daarnaast is ook het aantal mensen in de bijstand in Amsterdam toegenomen met 1.400 personen. De verwachting is dat de
komende jaren sprake zal zijn van een explosieve stijging van het aantal
minimahuishoudens in Amsterdam Zuidoost.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

PERSBERICHT

“WONINGCORPORATIE IS ENIGE DIE HUISUITZETTINGPROBLEEM KAN OPLOSSEN”
 
Amsterdam 26 juli 2011 Ruim 70 professionals, (ervarings)deskundigen, bestuurders en bewoners namen op donderdag 21 juli jl. deel aan werkconferentie Huisuitzetting Hoeft Niet in Amsterdam Zuidoost.

Bewonersorganisaties Stichting Kompas (Migrantennetwerk voor Stedelijke Volkshuisvesting), Huurdersvereniging Zuidoost en Bewoners aan het Stuur – Holendrecht maken zich in toenemende mate bezorgd over de effecten van de economische crisis en overheidsmaatregelen op de schuldenpositie van grote groepen bewoners. “Bij huisuitzetting gaat het vrijwel altijd om mensen die heel moeilijk het hoofd boven water kunnen houden”, aldus Milton Jones (Stichting Kompas), ”naast huurschuld is er vaak sprake van een web van financiële problemen naast problemen rondom opvoeding, relatie en/of werk.”  MaDi Zuidoost & Diemen staat voor een grote uitdaging. “We moeten meer doen met minder middelen”, aldus projectmanager Youssef El Basraoui,”dat vraagt om creativiteit, meer samenwerking en wellicht meer nadruk op preventie.”
 
Wat schiet de woningcorporatie er trouwens mee op? vroeg een zichtbaar aangedane deelneemster zich af, “na een huisuitzetting zijn de schulden er nog steeds en de uitgezette bewoners moeten toch weer ergens wonen…het is een hoop ellende en kost nog eens heel veel geld.”

Veel bewoners zagen meer in een tijdelijke huurverlaging bij inkomstenverlies van een huishouden en huurverhoging wanneer het inkomen weer toeneemt. Ook zouden woningcorporaties bij structurele inkomstendaling een woning moeten aanbieden die wat huurprijs betreft beter aansluit bij het actuele inkomen. Vaak zouden financiële achterstanden ontstaan door de overgang van betaald werk naar een uitkering. Betere afstemming tussen uitkeringsinstantie, schuldhulpverlener en woningcorporatie zou onnodig oplopende (huur)achterstanden kunnen vermijden. Eén deelnemer gaf aan dat het probleem van huisuitzetting binnen een handomdraai kon worden opgelost: “De woningcorporatie is de enige die het huisuitzettingprobleem kan oplossen door radicaal te stoppen met huisuitzettingen.”
 
Woningcorporaties Ymere, De Alliantie en Eigen Haard konden zich vinden in de stelling dat huisuitzetting niet hoeft, indien bewoners met financiële problemen tijdig en blijvend communiceren met de woningcorporatie, betalingsregelingen treffen en naar vermogen nakomen en er perspectief is op betaling van de volledige achterstand en lopende financiële verplichtingen. Ivan Nibte, coördinator Wijksteunpunt Wonen Zuidoost, was zichtbaar tevreden met de ideeën en aanbevelingen die door de deelnemers werden aangedragen: “Wij gaan zo snel mogelijk met de deelnemende organisaties om de tafel zitten om de praktische uitwerking van een aantal ideeën te bespreken en hopen samen met alle betrokkenen na de zomer te kunnen beginnen met de uitvoering.” Een samenvatting van het rapport met alle aanbevelingen wordt vanaf woensdag 27 juli a.s. ter beschikking gesteld.
______________________________________________________________________________________________________
 
Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
De heer S.J. Deul, e  info@paripassuconsultancy.nl t 06 42164008
De heer I. Nibte, e zuidoost@wswonen.nl , t 020 5797920, www.wswonen.nl

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

mART Radio over Conferentie Huisuitzetting Hoeft Niet

Zaterdag 16 juli  was in de uitzending van Standplaats Z/O  o.a. Stephen Deul te gast, van Pari Passu Consultancy, een advies- en trainingsbureau. Hij was daar om te spreken over de problematiek van de “Huisuitzettingen” die op jaarbasis nog zo’n 275 keer plaatsvinden in Zuidoost, omdat bewoners hun huur niet hebben betaald.

Lees meer op: http://www.radiomart.nl/index.php/en/nieuws/mart-nieuws/item/2173-huisuitzetting-hoeft-niet

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Werkconferentie Huisuitzetting Hoeft Niet

Doelstellingen van de werkconferentie zijn:

 • Huurschuldproblematiek uit de taboesfeer halen
 • Inzicht verschaffen in oorzaken, aard en omvang van huisuitzetting in Amsterdam Zuidoost
 • Bespreken van de huidige aanpak (Vroeg eropaf / Erop af) en alternatieve mogelijkheden; analyseren wat werkt wel / wat werkt niet en bespreken wat bewoners / omwonenden zelf kunnen doen
 • Verbeteringen formuleren ten aanzien van de bestaande ketenaanpak / alternatieve oplossingsrichtingen formuleren om huurschuldproblematiek nog efficiënter aan te pakken

Er zijn normaliter vier redenen voor huisuitzetting:
1. huurschuld;
2. extreme woning- en/of buurtoverlast;
3. hennepplantages;
4. illegale onderverhuur

Op de werkconferentie staat huisuitzetting door huurschuld centraal. Indien een bewoner/huishouden niet meer aan de huurverplichtingen kan voldoen wordt er, meestal via de deurwaarder, een huisuitzettingsprocedure opgestart. Huurachterstand is verreweg de grootste oorzaak van huisuitzetting.

Aside | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen